دوره مجازی همسرداری بالغانه

دسته:

توضیحات

سرفصل ها:

چگونه خاسته هامونو با همسر مطرح کنیم؟

در چالش های خانوادگی چه عملکردی بهتره؟

مرد ها چه نیاز هایی دارند که در بهبود روابط باید به آنها توجه شود؟

و بیان ده ها نکنه مهم و ریزه کاری های همسرداری