گردشگری عمومی

45,000 ریال 35,000 ریال

این جزوه شامل توضیحاتی مربوط به رشته گردشگری عمومی میباشد .