نام و نام خانوادگی نام دوره نمره تئوری نمره عملی
سهیل دارینی مکانیک 27.5
ساناز سادات بیزه حسابداری مقدماتی 45
شهناز جهانگرد حسابداری مقدماتی غ
سارا مهربخش حسابداری مقدماتی غ
شهاب الدین میرناصری حسابداری مقدماتی 42.5
فاطمه سادات نیک فکر حسابداری مقدماتی 60
امیر محمد مالکی مدیر آموزشگاه غ
الهه حیدری کاربر ICDL 77.5
امیر مهدی نجفی کاربر ICDL 82.5
مهدی پیر محمدی کاربر ICDL غ
علی منصور علی فرهنگی 90
پانیز تمیز کار کاربر ICDL 67.5
فرزاد محمد زاده کاربر ICDL 62.5
امیر حسین محمدی کاربر ICDL 82.5
ملیکا منصوری کاربر ICDL 42.5
آزاده ناصرحسینی کاربر ICDL 42.5
مهدیه محبوبی پداگوژی
امیر علی شاه آبادی کاربر ICDL
ماهان پوست چی کاربر ICDL
سعید بابایی مکانیک
ریحانه چمیده راهنمای موزه
انیس براتی حقوق و دستمزد
زهرا فلاح کاربر ICDL
امیر غفوری عمومی گردشگری
مهدیه محبوبی گوینده
تخفیف 200 هزار تومانی به مناسبت جمعه سیاه به مدت یک هفته