لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

دوره آموزش اسکیس و راندو

همه اشخاصی  که با یکی از رشته های رشته معماری یا عمران سر و کار داشته باشند با مفهموم اسکیس آشنایی دارند.

دوره آموزش کارگاه حسابداری 3d illustration businessman billy leaning on a pen

اسکیس یعنی طراحی اولیه و برای اسکیس فقط مداد و کاغذ و دستی هنرمند و فکری  هنرور نیاز است.

میدانند که برای ارائه طرح های مورد نظر برای سازه های مختلف میتوان از روش های مختلفی استفاده کرد.

 • اسکیس عبارت است از طراحی با سرعت دست که بیانگر یک حجم باشد .
 • اسکیس خلق طرح و ایده ای است که در حال عبور از ذهن  معماراست .
 • اسکیس ابزار بیان ایده ها ست .
 • اسکیس بازگو کننده طرح و ایده است مه به زبان معماری بیان میگردد
 • اسکیس طراحی ساده دست که با مداد ترسیم میشود .
 • اگر طرح اسکیس را با مداد رنگ کنیم به آن راندو میگویند .

اسکیس را میتوان یک زبان دانست که نه تنها در معماری، بلکه در خلق هر اثر دیگری میتواند ارائه گردد.

سر فصل های آموزش اسکیس و راندو (Sketch & Rando)

 • آشنایی با انواع خطوط
 • تمرین بافت
 • اتود خط و بافت
 • کروکی با خط و بافت
 • آشنایی با انواع پرسپکتیو های ترسیم
 • پرسپکتیو یک نقطه ای با دست آزاد
 • بازی با احجام در پرسپکتیو یک نقطه ای
 • کار با راپیدو ماژیک
 • کروکی پرسپکتیو یک نقطه ای
 • آشنایی با پرسپکتیو دو نقطه ای
 • آشنایی با پرسپکتیو سه نقطه ای
 • بازی با احجام در پرسپکتیو دو نقطه ای
 • ترسیم پرسپیکتیو به کمک راپیدوماژیک
 • کروکی پرسپکتیو دونقطه ای –به همراه مبانی سایه زنی در پلان و سایه زنی در حجم
 • کروکی سایه در نما
 • آشنایی با چرخه ی رنگ و شناخت رنگهای مکمل
 • آشنایی با مداد رنگی
 • اسکیس مقدماتی با ماژیک
 • اتود زنی در سه مرحله
 • آشنایی با پرزانته
 • تکنیک های کار با ماژیک
 • ترسیم متن در اسکیس