دوره آموزش کورل | CorelDRAW

دوره آموزش کورل | coreldraw

مباحت مورد تد ریس در دوره Corel Draw

 • ، آشنایی با محیط، تنظیمات صفحه کرل
 • استفاده از ابزار ترسیم پایه در کورل
 • روشهای انتخاب
 • روشهای جابجایی و کپی ، حذف اشکال، تغییر اندازه، چرخش، قرینه و …
 • ترسیمات اولیه
 • فرامین ترکیبی خطوط راهنما
 • فرامین مربوط به تنظیمات زوم، رنگ کردن داخل اشکال و رنگ و ضخامت و تنظیمات خطوط
 • کاربرد و اجرای دستور لت و تنظیمات  powerclip
 • ابزارهای کنترل فرم
 • بزارهای کار روی  گره ها
 • آشنایی بارنگهای طیفی، بافتها و …
 • درج متن و مدیریت متن
 •  نوشتن متن روی مسیرهای مختلف مانند کمان و منحنی و …
 • تبدیل متن به شکل ابزارهای کمک ویرایشی
 • ابزارهای خطوط متصل کننده
 •  ابزارهای اندازه گیری طول و زاویه
 •  دستورات Import & ExportImport و Export
 • بررسی دستورات لازم و سودمند منوی Bitmap
 • ابزار و منوی جدول نقاشی دیجیتال
 • طراحی آرم
 • طراحی بنر تبلیغاتی
 • ویرایش طرح ها