لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

 

 

نام و نام خانوادگی نام دوره نمره تئوری نمره عملی
فاطمه حلواچی ICDL غ
بهشاد شاهی ICDL 70
مهران طهماسبی مجدد فرهنگی 87.5
شهاب خاکسار معماری غ
ایلیا محمدی ICDL
مریم برنمدی ICDL 47.5
عطیه شعبانی ICDL 75 78.5
رسول احمدی ICDL 57.5
فاطمه ابراهیمی ICDL
زهرا استاجی ICDL
علی سنگری ICDL
رویا کارگر نقشه کشی درجه 2
فرزانه دربندی نقشه کشی درجه 2
مهدی محمودی ICDL 85 80.5
تینا بایگان راد ICDL 57.5 72
حسین روزبهانی برق خودرو 62 77
محمد رمضانی مکانیک 55 80
سارا پیام شاد مجدد تئوری سلامت 87.5
ماه منیر هدایت مهر ICDL
علی جلیلوند پداگوژی
مهدی چشمی ICDL
فاطمه تازیکی ICDL
نگین فاتح حسابداری مقدماتی 72.5
زینب بختیاری حسابداری مقدماتی 85
پوریا باقری حسابداری مقدماتی 92.5 94.5
اکرم عدالتکار حسابداری مقدماتی 77.5 75.5
فائزه شهرآبادی حسابداری مقدماتی 77.5 90.5
معصومه لطفی پداگوژی غ
صدیقه شریف پداگوژی 45
صدیقه جهانگیری پداگوژی 75
اسماعیل رحیمی فرهنگی 52.5 77.5
مهدی مرادی پایتون 42.5
فرزاد محمودزاده پایتون غ
مهدی چشمی ICDL