نام و نام خانوادگی نام دوره نمره تئوری نمره عملی
فاطمه حلواچی ICDL غ
بهشاد شاهی ICDL 70
مهران طهماسبی مجدد فرهنگی 87.5
شهاب خاکسار معماری غ
ایلیا محمدی ICDL
مریم برنمدی ICDL 47.5
عطیه شعبانی ICDL 75
رسول احمدی ICDL 57.5
فاطمه ابراهیمی ICDL
زهرا استاجی ICDL
علی سنگری ICDL
رویا کارگر نقشه کشی درجه 2
فرزانه دربندی نقشه کشی درجه 2
مهدی محمودی ICDL
تینا بایگان راد ICDL
حسین روزبهانی برق خودرو
محمد رمضانی مکانیک
سارا پیام شاد مجدد تئوری سلامت 87.5
ماه منیر هدایت مهر ICDL
علی جلیلوند پداگوژی
مهدی چشمی ICDL
فاطمه تازیکی ICDL
نگین فاتح حسابداری مقدماتی
زینب بختیاری حسابداری مقدماتی
پوریا باقری حسابداری مقدماتی
اکرم عدالتکار حسابداری مقدماتی
فائزه شهرآبادی حسابداری مقدماتی
معصومه لطفی پداگوژی
صدیقه شریف پداگوژی
صدیقه جهانگیری پداگوژی
اسماعیل رحیمی فرهنگی
مهدی مرادی پایتون
فرزاد محمودزاده پایتون