لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

 

نام و نام خانوادگی نام دوره نمره تئوری نمره عملی
اعظم وفایی نژاد حسابداری مقدماتی غ
صدیقه شریف مجدد پداگوژی 45
محمد رضا رکوعی کاربر ICDL 65
عرفان فرهنگ پور کاربر ICDL 50 79
علی محمدی مجدد مکانیک غ
عرفان فرهنگ پور پداگوژی 65
سپهر وان فتوشاپ 75 90
مریم پاک روان فر کاربر ICDL 82.5 86
مهران طهماسبی مجدد فرهنگی 42.5
عرفان فرهنگ پور حسابداری مقدماتی 55
اسماعیل رحیمی راهنمای سلامت 45
علیرضا قمه ساز کاربر ICDL غ
امیر علی قاسم زاده کاربر ICDL غ
سید محمد حسین میر شفیعی کاربر ICDL 50
فاطمه مفیدی منش مجدد عمومی گردشگری 47.5
سمیه میرزا یار کاربر ICDL 55 71.5
مهشید کرمی کاربر ICDL 80 78.5
محمد رضا حقگویان مجدد تولید کننده پایگاه اینترنتی 72.5 90
نادیا بهنام آزاده کاربر ICDL 52.5
مهدی خوش ناموند مکانیک 67.5 79
هانیه شاهی پداگوژی 85 98
مهناز تقی زاده کاربر ICDL 60
زهرا دادوند کاربر ICDL 52.5
زهره عزیز نژاد کاربر ICDL 80 78.5
نگین فاتح کاربر ICDL 50
راحله ملاگویی کاربر ICDL غ
آتنا پاداش کاربر ICDL غ