نام و نام خانوادگینام دورهتئوریعملی
کریم کوهیطبیعت گردی67.579
لیلا بخشیرایانه مالی62.595
سید سعید حنیفیپداگوژی6088
آناهید هژیرپداگوژی6086
مهرداد فیضیمقدماتی72.588
مرضیه رفیقمهارت های سالم زیستن62.592
افسانه کردبچههنردرخانه92.570
علی ابری لواسانیکاربر ICDL47.5
مینا میرزاییکاربر ICDL5077
آرزو عندلیبیکاربر رایانه62.583
اکرم قزوینیکاربر رایانه30
یاسمن نصیریکاربر رایانه32.5
سمیه جمالیپداگوژیغ
اعظم صادقیپداگوژیغ
شادی فرجیپداگوژیغ
محمد سجاد ترابیمکانیک45
واراگ سرکیسیانمکانیک40
امیرعلی ثنائیبرق خودرو7578
علیرضا زرگریبرق خودرو45
شبیر ظفریبرق خودرو77.576
مهدی مومنیبرق خودرو42.5
پویا علیمرادیبرق خودرو52.5غ
مهسا اوحدیمقدماتیغ
زینب آزاد سنجری3Dmax77.579
زهرا پیرهادیطبیعت گردی9091
دانیال کریمیعمومی گردشگری8630
الهه آروینمحلی86غ
بهمن رهبریمحلی10
بهنام سلیمیمحلی76100
مژگان فرهادپورمحلی8085
فرهاد کاظمیمحلی8690
مبینا رهبریموزه7677
شیوا یزدانیمهارت سالم زیستنغ
ریحانه قبادیمعماریغ
محسن ویسی فردمعماریغ
فرشید جابریمعماریغ
مریم جلالیهنردرخانه47.5
لیلا امیریپداگوژیغ
نیلوفر عربیانپداگوژی40
زهرا حاجی لوکاربر ICDL6083
محمد صالح صولتیکاربر ICDL72.5
روزبه حسن پورطبیعت گردی72.595
زهرا سادات حسینیطبیعت گردی45
جعفر دستمردیطبیعت گردی57.584
سحر دلیخونطبیعت گردی62.537
سعید رضائیطبیعت گردی47.5
مهتاب صدقیانطبیعت گردی67.580
احد مهرمتینطبیعت گردی37.5
زهرا پرستانطبیعت گردی62.573
نادر حائریعمومی گردشگری5579
مریم بیاتراهنمای محلی8079
سعید رضائیراهنمای محلی47.5
مریم بیاتطبیعت گردی6081
روزبه حسن پورراهنمای محلی9598
سعید رضائیعمومی گردشگری67.575
جعفر دستمردیراهنمای محلی5580
سحر دلیخونراهنمای محلی82.570