لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
لوگو سفید مجتمع فنی رهرو

 

 

 

نام و نام خانوادگی نام دوره نمره تئوری نمره عملی
نگین فاتح حسابداری مقدماتی 72.5
زهرا بهرامپور تولید کننده محتوای الکترونیکی 47.5
مریم مصطفی زاده تولید کننده محتوای الکترونیکی 47.5
نگار بیات معماری 85 84.25
علیرضا کریمی تون آپ 32
حسین روزبهانی تون آپ 42