لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

دوره تون آپ

بهبود وضعیت احتراق و عملکرد خودرو

دوره تون آپ بهبود عملکرد ماشین خودرو و بهبود سیستم جرفه mechanic nerd larry and car

دوره تون آپ یا tune up یکی از دوره های مکانیک در آموزشگاه رهرو، بهترین آموزشگاه مکانیک در شرق تهران واقع در محدوده نارمک تهران، است. در اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﻮﺗﻮر ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ و رﻓﻊ ﻋﻴﺐ ﻋﻴﻮب ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻮﺧﺖ و ﺟﺮﻗﻪﺑﺮرﺳﻲ میﺷﻮد ، و این دوره یکی از دروس دیپلم کاردانش در رشته صنایع خودرو میباشد