لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
لوگو سفید مجتمع فنی رهرو

دوره حسابداری
کاربر امور بانکی

این درس به تازگی در مجحموعه تنهم کاردانش وارد مهارت های دیپلم کاردانشد شده و مجتامع فنی رهرو نیزاین درس را به مهارته عایی که تدریس میکند اضافه نموده است

دوره حسابداری کاربر امور بانکی

در این استاندارد شما می آموزید :

توانایی تشخیص عواممل موثر در محیبط کار

توانایی شناخت مفاهیم و اصول بانک داری

اصول حقوقی حاکم بر معاملات

توانایی تشخیص اصول و مفاهیم حسابداری

توانایی تشخیص انواع چک و سفته و برات

توانایی افتتاح و انسداد و محاسبه سود سپرده ها

توانایی تشخیص مفاهیم تسهیلاات اعطایی

سود سپرده ها

توانایی انجام امور تحویل داری د صندوق

توانمایی برقرار ارتباط موثر با مشتریان

را هواهید آموخت

لازم به ذکر است دوره حسابدرای مقدمانی  پیش نیاز این دوره از حسابدرای نیز میباشد و همچنین   شما بعد از گذراندن این دوره ضمن دریافت گواهینامه بین المللی از سارمان آموزرش فنی و جرفه ای  به راحتی می توانید در بازار کار مشغول به کار شویدو نیز در بانک هالی دولتی و حصوصی نیز به عنوان صندوق دار استخدام شوید