لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

 

 

 

نام و نام خانوادگی نام دوره نمره تئوری نمره عملی
محمود رضا حقگویان تولید کننده پایگاه اینترتی غ
شهناز جهانگرد مجدد  حسابداری مقدماتی 72.5 75
محمود رضا حقگویان مجدد  php 60 96
فاطمه مفیدی منش عمومی گردشگری 47.5
زهرا رضا زاده مدیر آموزشگاه 65 78
صدیقه شریف پداگوژی 45
آزاده ناصر حسینی مجدد icdl غ
سمیه بیرامی حسابداری صنعتی 2 غ
زهرا بهرام پور کاربر گرافیک 55
مریم مصطفی زاده کاربر گرافیک 57.5
معرفت اله محمد امان مکانیک 37.5
فاطمه مفیدی منش راهنمای موزه 65 79
داوود سرهنگی نقشه کشی درجه دو 57.5 25
اسماعیل رحیمی مجدد فرهنگی 45
حسین روزبهانی برق خودرو درجه 2 35
ناهید رضایی حسابداری مقدماتی 65
کوتیان پاکزاد کاربر ICDL غ
پوریا گورانی کاربر ICDL 60 79
آرش عاشوری حسابداری مقدماتی 87.5 95
فاطمه مفیدی منش راهنمای فرهنگی 55 80