نام و نام خانوادگینام دورهتئوریعملی
زهرا پیرهادیراهنمای سلامت45
امیر وهاب نژادراهنمای محلیغ
محمدحسین ولیحسابداری حقوق و دستمزد77.570
محمد زیناویحسابداری تکمیلی62.528
لادن کریم آبادیهنر در خانه97.597
ماهان آقاخانیانکاربرICDL35
حانیه حق بدهکاربرICDLغ
فرزین سیفیکاربرICDL82.590
زهرا شاه کلاهیکاربرICDL70100
ستاره شیریکاربرICDL47.5
علیرضا علائیکاربرICDL47.5
فهیمه وزیریکاربرICDL8588
محدثه کردکاربرICDL7090
مژگان فرهادپورراهنمای فرهنگی6077
الهه آروینطبیعت گردی5580
پرستو اسدیکاربرICDL7577
علیرضا اسلامیموزه45