نام و نام خانوادگینام دورهتئوریعملی
محمدزارعی اقدمبرق خودرو9072
علیرضاحسینی رستمیطبیعت گردی6076
مژگان فرهادپورطبیعت گردی3077
تورج حسینی فرحسابداری تکمیلی47.580
نازنین زیارلاریمیحسابداری مقدماتی27.577
ملیکا منصوریحسابدرای مقدماتی40
رویا نیک بختحسابداری مقدماتی6575
عرفان ابراهیم گلکاربرICDL47.5
سارا سادات عبدالهیکاربرICDLغ
زهرا مهرابیکاربرICDL52.5غ
زهرا موسویکاربرICDL67.578
امین نوروزیکاربرICDL37.5
بنت الهدی میرصانعمقدماتی72.573
شهاب الدین میرصانعمقدماتی57.573
طاهره رضائیمدیریت و برنامه ریزی92.595
مژگان اسماعیلیانهنر در خانهغغ
ریحانه تاجیکتکمیلیغغ
اعظم روستاییمدیریت و برنامه ریزی9596
ریحانه تاجیکرایانه مالی5535
حسین قدجهانیمکانیک5080
پوریا پورمندمکانیک62.578