نام و نام خانوادگینام دورهتئوریعملی
حسین روزبهانیبرق خودرو70
امین شریفیبرق خودرو60
تیمور سهیلیتون آپ47.5
رضا واری پورتون آپ70
محمد حسین ولیحسابداری صنعتیغ
یوسف صوفی زادهکاربر ICDLغ