نام و نام خانوادگینام دورهتئوریعملی
مبینا رهبریمحلی6520
مرضیه رفیقمدیریت و برنامه ریزی8597
سعید علیپورموزه57.579
حامد مهربانطبیعت گردیغ
فرهاد کاظمیعمومی گردشگری82.578
محسن کردیموزه92.573
آیدا لالهتکمیلی57.587
فرهاد کاظمیموزه72.575
ناهیده محبوبیتکمیلی67.571
محسن کردیطبیعت گردی57.575
سعید علیپورمحلیغ
فاطمه فضعلیامور اقتصادی-اجتماعیغ
سمیه فلاحیامور اقتصادی-اجتماعی6088
مهدیه ارجمندیمقدماتی8590
حکیمه سادات میرصانعمقدماتی72.584
علی اکبریفرهنگی5077
سعید رضائیمحلی6078
علی غلامیانمعماری57.530
حشمت توپچیفرهنگی7590
مهرداد فیضیصنعتی6555
علی مرادیبرق خودرو7570
یونس مصدریطبیعت گردی7090
محسن کردیراهنمای محلی62.574
شیوا یزدانیهنردرخانهغ
سعید رضائیطبیعت گردی6074
سعید علیپورطبیعت گردی5577
لادن کریم آبادیهنردرخانهغ
علیرضا اسلامیعمومی گردشگری5587
یونس مصدریعمومی گردشگری82.595
معصومه حاتمیمعماری8072
مهدی محمدیمقدماتی67.577
محمد امین امیری فرکاربر ICDL67.589
فاطمه داوریکاربر ICDL52.541
مینو قویدلکاربر ICDL5577
محمدامین راحتیکاربر ICDL52.5
مژگان فرهادپورراهنمای فرهنگی40
سحر دلیخونطبیعت گردی8388
امیر وهاب نژادطبیعت گردی8370
فرهاد کاظمیطبیعت گردی40
مرضیه حسنیعمومی گردشگری5087
دانیال کریمیعمومی گردشگری6374
سعید علیپورمحلی72.580
زهرا پیرهادیمحلی92.585
طیبه امینیپداگوژی42.5
محمدجواد صادقیمکانیک37.5
میترا بنائیپداگوژی5099
فاطمه جلال زادهپداگوژی35
شهرزاد دشتی زادهپداگوژی87.585
مصطفی لطفیکاربر ICDL67.590
محمدعلی گروسیپداگوژی
امیرمهدی برغمدیکاربر ICDL62.530