نام و نام خانوادگینام دورهتئوریعملی
زهراسادات حسینیراهنمای فرهنگی30
تینا طاهری زادهICDL77.5100
پرستو عموپورامور اقتصادی اجتماعیغ
فرشید علیکائیحسابداری مقدماتی42.5
مروارید قدیمیراهنمای فرهنگی6588
ریحانه چمیدهعمومی گردشگری82.573
فرشید علیکائیرایانه مالیغ
یاسین کارگرICDL42.5
مرضیه حسنیراهنمای فرهنگی77.577
یوسف میرزاییطبیعت گردی7090
حسین اسکندریفتوشاپ57.576
فاطمه خورشیدیراهنمای موزه67.573
نیلوفر محمدیمعماری52.584
محمدرضا یاوریمعماری6578
علی اصغرزادهطبیعت گردی72.573
محمدرضا یاوریاتوکد57.5100
رضا پراشمکانیک60
وحید فاضلحسابداری مقدماتی77.5
رویا وفابخشحسابداری مقدماتی67.5
سمیرا نعمتیمدیریت و برنامه ریزی42.5
دانیال زهره وندسازه52.5
سپیده شاطرزادههنر در خانه9095
امیرمحمد رحیمیICDL50
حدیثه سادات مولویICDL60
زهرا نوروزیICDLغ
فرشید فریدونیکاربر رایانهغ
محمدرضا آلادگرانکورل75100
فاطمه رئوفی نصبICDL87.5غ
سعیده پورحسینICDL87.579
مجتبی جراحیحسابداری مقدماتی35
نیلوفر محمدیسازه47.5
محمدرضا یاوریسازه6536
سمیرا نعمتیهنر در خانه72.585
میثم سالاریراهنمای سلامت48
نیلوفر محمدیاتوکدغ
پوریا اکبریحسابداری مقدماتی72.586
شهرزاد حافظیICDL7590
نیلوفر سادات حیدریICDL7590
محمد حسین فرج پورفتوشاپ5077
علی فرج پورفتوشاپ5079
ریحانه محرابیفتوشاپغ
طاهره نفریراهنمای سلامت67.5
فرشید فریدونینرم افزار اداریغ
سجاد اسماعیلاتوکد27.5