نام و نام خانوادگینام دورهتئوریعملی
زهرا سادات حسینیسلامت76
مبینا رهبریسلامت50
زهرا پیرهادیگردشگری فرهنگی55
علیرضا اسلامیگردشگری طبیعت گردی76
مژگان فرهادپورگردشگری طبیعت گردی66
مجید اعتمادگردشگری عمومی56
حامد شاهرضاییگردشگری عمومی66
سعید فرهنگ خواهگردشگری عمومی86
علی منصورعلیگردشگری عمومی86
احمد یساقیگردشگری عمومی50
مرضیه حسنیگردشگری راهنمای محلی66
مجتبی خجسته منشگردشگری راهنمای محلی50
مروارید قدیمیگردشگری راهنمای محلی76
امیر وهاب نژادگردشگری راهنمای محلی73
علی اصغرزادهگردشگری راهنمای موزه66
فاطمه الهی مهرگردشگری راهنمای موزه90
معصومه عبدیگردشگری راهنمای موزه80
تورج حسینی فرحسابداری تکمیلی35
حسین پیر مرادیمکانیک5077
احمدخان ازون دوجیمعماری62.581
ساعده محمدیمعماری6580
شهاب خاکسارسازه5530
ستاره شیریکاربر ICDL40
رویا نیک بختحسابداری تکمیلی67.5
ساعده محمدیسازه65
فریبا اشرفیپداگوژی60
رویا امانیپداگوژی50
رویا امانیپداگوژی42.5
مرضیه تاجیککاربر رایانه52.5
حمیدرضا بدیع الزمانمکانیک32.5
امین نوروزیکاربرicdlغ
خشایار دانشیارنقشه کشی72.586
هستی نوابیاننقشه کشیغ
عرفان ابراهیم گلکاربر icdl62.5
محمد مهدی شعبانیبرق خودرو6078
پریسا ذوالفعلیامورتغذیه47.5
غزاله کریمیمقدماتی55
دانیال نجفیرایانه مالی67.5
اعظم روستاییهنر در خانه90
ماهان آقاخانیان کاربر icdl55
ام البنین عالیهپداگوژی42.5
عرفان ابراهیم گلفتوشاپ60
ملیکا منصوریحسابداری تکمیلی42.5
طاهره رضاییسالم زیستن95
ریحانه تاجیککاربر رایانه27.5
امین نوروزی  کاربر icdl65
ستاره شیری  کاربر icdl42.5
محسن سلیمان پورمکانیک65
سپیده شاطرزادهپداگوژیغ
سکینه ادهمی  کاربر icdl82.5
مهدی امین پور  کاربر icdlغ
شاهرخ ثامنی  کاربر icdl77.5
زینت جونبخش  کاربر icdlغ
آرمین شاه نظری  کاربر icdl80
سعید شاکری  کاربر icdl60